Pull Down Clamp

بغل بند یکی از ابزارهای پرکاربرد در صنعت است. و به عنوان نگهدارنده قطعات را از قسمت کناری نگه می دارد و از تکان خوردن آن جلوگیری می کند. بغل بند ستاک در مدل های E3060، E3064، E3067 و E3068 موجود می باشد.