تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک | PH | Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

технические характеристики продукта :
products.sharing
تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک بامیز
نقشه داخلی تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
نقشه ابعاد تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
راهنما لغزشی تشدید كننده هیدرولیک نیوماتیک
در حال بارگیری محصولات...

 

توضيح شکل :


 

هوای فشرده وارد مخزن‌1 شده و پیستون‌2 با نيروی کم (حركت سریع) حرکت می‌کند. 
با رسیدن به نقطه از قبل تعیین شده پیستون شماره‌3 حرکت و مسیر ورود روغن توسط پیستون شماره‌4 بسته می‌شود. 
با ورود پیستون شماره‌4 به محفظه روغن فشار افزایش و در این حالت (حركت کاری) نیرو چندین برابر افزایش می‌یابد.
● اندازه‌های مربوط به كفشک‌ها در صفحات CM و CH و PSU است.

نقشه داخلی هیدرولیک نیوماتیک

reviews.write

reviews.write.description