ابزار تراشکاری

 تصویر الماس تراشکاری

الماس تراشکاری

 تصویر هلدر تراشکاری

هلدر تراشکاری

 تصویر مرغک گردان

مرغک گردان

 تصویر سنبه حروف کوب

سنبه حروف کوب

 تصویر سنبه شماره کوب

سنبه شماره کوب

 تصویر روغن آب صابون

روغن آب صابون

 تصویر شلنگ آب صابون

شلنگ آب صابون

 تصویر قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی

 تصویر مته تراشکاری

مته تراشکاری

 تصویر ابزار دنده زنی

ابزار دنده زنی

 تصویر ابزار فرز کاری

ابزار فرز کاری

 تصویر تیغچه تراشکاری

تیغچه تراشکاری

 تصویر سه نظام و چهار نظام

سه نظام و چهار نظام

 تصویر کولت

کولت