تجهیزات دیگ بخار

  تصویر شیر ترموستاتیک عیوض

شیر ترموستاتیک عیوض

  تصویر شیر فشار شکن عیوض

شیر فشار شکن عیوض

  تصویر شیر فشار شکن عیوض

شیر فشار شکن عیوض

  تصویر شیر کنترل فشار ورودی عیوض

شیر کنترل فشار ورودی عیوض

  تصویر شیر تخلیه

شیر تخلیه

  تصویر شیر تغذیه

شیر تغذیه

  شیر زیر موبری

شیر زیر موبری

  شیر اطمینان دو فنره

شیر اطمینان دو فنره

  شیر تخلیه با فلنچ های موازی

شیر تخلیه با فلنچ های موازی

  شیر اطمینان تک فنره چدنی

شیر اطمینان تک فنره چدنی

  تصویر مانومتر

مانومتر

  تصویر پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ