با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

تجهیزات دیگ بخار

  تصویر شیر ترموستاتیک عیوض

شیر ترموستاتیک عیوض

  تصویر شیر فشار شکن عیوض

شیر فشار شکن عیوض

  تصویر شیر فشار شکن عیوض

شیر فشار شکن عیوض

  تصویر شیر کنترل فشار ورودی عیوض

شیر کنترل فشار ورودی عیوض

  تصویر شیر تخلیه

شیر تخلیه

  تصویر شیر تغذیه

شیر تغذیه

  شیر زیر موبری

شیر زیر موبری

  شیر اطمینان دو فنره

شیر اطمینان دو فنره

  شیر تخلیه با فلنچ های موازی

شیر تخلیه با فلنچ های موازی

  شیر اطمینان تک فنره چدنی

شیر اطمینان تک فنره چدنی

  تصویر مانومتر

مانومتر

  تصویر پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ