با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

ابزار تراشکاری

 تصویر الماس تراشکاری

الماس تراشکاری

 تصویر هلدر تراشکاری

هلدر تراشکاری

 تصویر مرغک گردان

مرغک گردان

 تصویر سنبه حروف کوب

سنبه حروف کوب

 تصویر سنبه شماره کوب

سنبه شماره کوب

 تصویر روغن آب صابون

روغن آب صابون

 تصویر شلنگ آب صابون

شلنگ آب صابون

 تصویر قلاویز ماشینی

قلاویز ماشینی

 تصویر مته تراشکاری

مته تراشکاری

 تصویر ابزار دنده زنی

ابزار دنده زنی

 تصویر ابزار فرز کاری

ابزار فرز کاری

 تصویر تیغچه تراشکاری

تیغچه تراشکاری

 تصویر سه نظام و چهار نظام

سه نظام و چهار نظام

 تصویر کولت

کولت