با ما تماس بگیرید 031-3131 7760
head-im-30x30

قطعات پیش ساخته قالب های فلزی

  تصویر کفشک فولادی دو صفحه ای

کفشک فولادی دو صفحه ای

  تصویر ER کفشک فولادی

کفشک فولادی ER

  تصویر کفشک فولادی EU

کفشک فولادی EU

  تصویر کفشک فولادی HM

کفشک فولادی HM

  تصویر کفشک فولادی HR

کفشک فولادی HR

  تصویر کفشک چدنی CM

کفشک چدنی CM

  تصویر کفشک چدنی CH

کفشک چدنی CH

  تصویر کفشک چدنی CR

کفشک چدنی CR

  تصویر سیستم راهنما D132

سیستم راهنما D132

  تصویر ميله راهنما D028

ميله راهنما D028

  تصویر میله راهنما پله دار D029

میله راهنما پله دار D029

  تصویر میله راهنما D013

میله راهنما D013

  تصویر بوش راهنما D014

بوش راهنما D014

  تصویر بوش راهنما D016

بوش راهنما D016

  تصویر بوش راهنما D017

بوش راهنما D017

  تصویر بوش راهنما D018

بوش راهنما D018

  تصویر بوش راهنما گرافیت دار | D043

بوش راهنما گرافیت دار | D043

  تصویر قفسه ساچمه D141

قفسه ساچمه D141

  تصویر پایه میله راهنما D126

پایه میله راهنما D126

  تصویر پایه میله راهنما D131

پایه میله راهنما D131

  تصویر پایه بوش راهنما D127

پایه بوش راهنما D127

  تصویر پایه بوش راهنما D130

پایه بوش راهنما D130

  تصویر در پوش(میله راهنما) E363

در پوش(میله راهنما) E363

  تصویر صفحه راهنما گرافیت دار D061

صفحه راهنما گرافیت دار D061

  تصویر روبند E371

روبند E371

  تصویر مجموعه روبند

مجموعه روبند

  تصویر روبند قابل تغییر ارتفاع E304

روبند قابل تغییر ارتفاع E304

  تصویر روبند قابل تغییر ارتفاع E305

روبند قابل تغییر ارتفاع E305

  تصویر روبند E371

روبند E371

  تصویر روبند تخت E307

روبند تخت E307

  تصویر روبند سراستوانه ای E308

روبند سراستوانه ای E308

  تصویر بغل بند ستاک مدل E3060

بغل بند ستاک مدل E3060

  تصویر بغل بند ستاک مدل E3064

بغل بند E3064

  تصویر بغل بند E3067

بغل بند E3067

  تصویر تکیه گاه بغل بند E3068

تکیه گاه بغل بند E3068

  تصویر زیرسری E312

زیرسری E312

  تصویر واسطه زیرسری E3121

واسطه زیرسری E3121

  تصویر پایه زیرسری E3122

پایه زیرسری E3122

  تصویر زیرسری دقیق E313

زیرسری دقیق E313

  تصویر پیچ برای شیار E405  T

پیچ برای شیار E405 T

  تصویر پیچ تنظیم ارتفاع E4021

پیچ تنظیم ارتفاع E4021

  تصویر پیچ دو سر رزوه E406

پیچ دو سر رزوه E406

  تصویر مهره E410 I

مهره E410 I

  تصویر مهره واشردار E401

مهره واشردار E401

  تصویر مهره شش گوش E402

مهره شش گوش E402

  تصویر مهره بلند E403

مهره بلند E403

  تصویر مهره E407  T

مهره E407 T

  تصویر مهره T (لوزی) E408

مهره T (لوزی) E408

  تصویر مهره T برای E409  E3072

مهره T برای E409 E3072

  تصویر واشر E404

واشر E404

  تصویر واشر E411 C

واشر E411 C

  تصویر واشر کروی E412

واشر کروی E412

  تصویر واشر مخروط داخلی E413

واشر مخروط داخلی E413

  تصویر بارگیر پیچی قرقره ای E201

بارگیر پیچی قرقره ای E201

  تصویر براده کش E400

براده کش E400

  تصویر بارگیر پیچی چشمی E205

بارگیر پیچی چشمی E205

  تصویر پلیسه گیر

پلیسه گیر

  تصویر پایه تعویض ابزار TG

پایه تعویض ابزار

  تصویر سختی سنج فلزات (قابل حمل) PHT

سختی سنج فلزات

  تصویر مماس یاب

مماس یاب

  تصویر مغناطیس  زدا MTD

مغناطیس زدا

  تصویر پخ زن (قابل حمل) | PBM

پخ زن (قابل حمل)

  تصویر گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

  تصویر گیره هیدرولیک دایان

گیره هیدرولیک دایان

  تصویر پرس دستی

پرس دستی

  تصویر دستگاه پرس برقی رومیزی ستاک

پرس برقی رومیزی